výsledky

 
 
NÁVRH Č.1
AUTORI NÁVRHU: ING. ARCH. ANDREJ ŠUTEK, AKAD. ARCH. EDUARD ŠUTEK ÚČASTNÍK: ATELIÉR A. BKPŠ ŠUTEK S. R. O.
P1_700x1000P2_700x1000 P3_700x1000
BODOVÉ HODNOTENIE: 50 BODOV 
 
NÁVRH Č.2
AUTORI NÁVRHU: ING. ARCH. JOZEF HROZENSKÝ, PHD. ÚČASTNÍK: ING. ARCH. JOZEF HROZENSKÝ, PHD
N02_SUTAZNITRA_P2 N02_SUTAZNITRA_P1 N02_SUTAZNITRA_P3
 BODOVÉ HODNOTENIE: 50 BODOV 

1.cena 

NÁVRH Č.3
AUTORI NÁVRHU: ING. ARCH. KATARÍNA BERGEROVÁ, ING. ARCH. PATRÍCIA BOTKOVÁ, ING. ARCH. MARTIN HUDEC, MGR. ART. MARIÁN STANISLAV, ING. ARCH. ANDREJ ŠABO, ING. ARCH. SAMUEL ZEMAN. ÚČASTNÍK: ING.ARCH. PETER JANEČEK
 
N03_SUTAZNITRA_P1N03_SUTAZNITRA_P2 N03_SUTAZNITRA_PP3
Autorský tím citlivo osadil hlavnú budovu do severnej časti riešeného územia, čím si vytvoril priestor na proporčne správne rozdelenie ostatných funkčných plôch areálu – premiestnil vstup a vytvoril adekvátny nástupný priestor kúpaliska, vkomponoval kúpeľnú ochodzu / promenádu zatienenia a relaxačného pobytu, navrhol exteriérové plochy športu a slnenia. Objekt s bazénmi umiestnení v severnej časti riešeneného uzémia vytvára dojem pavilónu, ktorý mierkou, osadením komunikuje so svojím prostredím. Porota ocenila práve prácu s pergolou. Tá svojou nehmotnou konštrukciou veľmi citlivo – kultivovane pracuje pri vytváraní rôznych atmosfér, intimity jednotlivých vyčlenených plôch. Predmetná konštrukcia spája a zároveň rozdeľuje plochy rôzneho používania. Hlavná budova v spojení  s pergolou taktiež vchádza do územia a je v kontakte s ostatnými plochami. Jej správna dimenzia je zároveň nerušivou súčasťou celého riešenia nového areálu.
Návrh hlavnej budovy kúpaliska vychádza z precíznej analýzy územia a typológie objektu. Mierne nadvihnutie haly s bazénmi nad terén poskytuje návštevníkom nadhľad na celý areál. Osadením rekreačných schodov / plôch  v jej južnej časti, došlo k plynulému spojeniu budovy s exteriérom. Tieto plochy zároveň môžu slúžiť na rekreáciu medzi bazénmi.
Dispozičné riešenie objektu je logicky čisté, kultivované a v spojení s konštrukčným riešením podtrhuje zámer autorov. Vnútorné plochy bazénov majú adekvátne riešené zázemie a rozptylové priestory, ktoré v spojení sever – juh poskytujú vizuálne prepojenie interiéru a exteriéru kúpaliska s ostatným parkom. Umiestnenie reštaurácie zo vstupnej haly počíta s jej celoročným používaním aj mimo otváracích hodín ostatného areálu.
Porota ocenila návrh ako víťazný z niekoľkých dôvodov. Jedná sa o spojenie mimoriadne citlivého, vnímavého vstupu do územia s civilnou, prehľadnou architektúrou vnútorných a vonkajších plôch. Autori pracovali s jednotným výškovým spojením ochodze a „rímsy samotnej haly“. Veľmi decentne vytvárali akcent nad bazénmi čím v parku podčiarkujú silu nízkej budovy akoby pavilónu. Celkové riešenie nevytvára vizuálnu bariéru v parku, skôr sa stáva jeho súčasťou.
Výborný architektonický návrh bol adekvátne a veľmi vyrovnane graficky spracovaný. Výrazovo sa jedná o síce nenápadný, neukričaný, zato mimoriadne kultivovaný architektonický počin v súčasnom výrazovom jazyku.
Rozpracovaním a doplnením návrhu v ďalších stupňoch projekčného / schvaľovacieho procesu a následnej realizácie by vedelo vedenie mesta  doplniť a obohatiť jedinečné miesto nitrianskej Sihote o areál vysokého mestského významu.  Ten by sa stal integrálnou súčasťou svojho prostredia a vedel by uspokojovať aj najvyššie nároky obyvateľov Nitry na rekreáciu, relax a trávenie voľného času.
 
1.cena: 6.000 €
BODOVÉ HODNOTENIE: 98 BODOV

  

ODMENA

NÁVRH Č.4 
AUTORI NÁVRHU: ING. ARCH. JURAJ JANČINA, ING. ARCH. JOZEF BÁTOR, PHD., BC. NATÁLIA FILOVÁ, ÚČASTNÍK: AKJANČINA S.R.O.
Untitled-1Untitled-204p03
ZVOLENÁ URBANISTICKÁ KONCEPCIA SITUOVANIA HLAVNEJ HMOTY A VYTVÁRANIE IDENTICKÝCH PRIESTOROV S VLASTNOU CHARAKTERISTICKOU ATMOSFÉROU JE DOBRÁ. ZAPOJENIE STÁVAJÚCEHO OBJEKTU DO ŠTRUKTÚRY CELÉHO AREÁLU JE ISTE ZAUJÍMAVÉ, ALE DISKUTABILNÉ. PREVÁDZKA JE PRIRODZENÁ A LOGICKÁ. AKO NEVHODNÁ BOLA HODNOTENÁ VEĽKOSŤ A ROZSAH PERGOL – KOLONÁD VYTVÁRAJÚCICH DVA IDENTICKÉ SVETY S VLASTNOU JEDINEČNOSŤOU. NAVRHOVANÉ RIEŠENIE TIETO SVETY PRÍLIŠ ROZDEĽUJE A VYUŽITIE ROZSIAHLEHO TAKTO VZNIKNUTÉHO PRIESTORU JE OTÁZNE.
 
CENA: 500 € 
BODOVÉ HODNOTENIE: 65 BODOV
 
NÁVRH Č. 5
AUTORI NÁVRHU: MGR. ART. ALEŠ ŠEDIVEC, MGR. ART. TOMÁŠ TOKARČÍK, ING. ARCH. MICHAL KONTŠEK, BC. ARCH. ZUZANA KOVAĽOVÁ, ÚČASTNÍK: TOTALSTUDIO S. R. O.
N05_SUTAZNITRA_P1 N05_SUTAZNITRA_P2 N05_SUTAZNITRA_P3
SITUUJE HLAVNÚ HMOTU VNÚTORNÝCH BAZÉNOV DO JUŽNEJ ČASTI POZEMKU. POROTA SA NAKONIEC ROZHODLA VIAC OCENIŤ NÁVRHY, KTORÉ SI ZVOLILI SEVERNÚ POLOHU. NAVIAC NA TREŤOM MIESTE SA UMIESTNIL NÁVRH S VEĽMI PODOBNÝM RIEŠENÍM, KTORÝ POROTA OZNAČILA ZA LEPŠIE ZVLÁDNUTÝ.
S VEĽKÝM POCHOPENÍM SA NESTRETLO V TOMTO NÁVRHU STRIKTNÉ ROZDELENIE POZEMKU NA TRI ODLIŠNÉ ČASTI, PRUHY. PRÍLIŠ SYMPATIÍ SI NEZÍSKAL ANI INDUSTRIÁLNY VÝRAZ HLAVNÉHO OBJEKTU S HORNÝM PRIRODZENÝM OSVETLENÍM BAZÉNOV.
POROTA NAOPAK VEĽMI OCENILA KULTIVOVANÚ FORMU PREZENTÁCIE.
 
BODOVÉ HODNOTENIE: 63 BODOV
 
NÁVRH Č. 6
AUTORI NÁVRHU: MAROŠ FEČÍK, FILIP KANDRAVÝ, IVAN PRÍKOPSKÝ, TOMÁŠ SZŐKE. ÚČASTNÍK: PLUSMINUSARCHITECTS, S. R. O.
 panel1 panel2 panel3
POROTA VEĽMI OCENILA ZROZUMITEĽNOSŤ PREZENTÁCIE (KONCEPČNÉ SKICE UKAZUJÚCI MYŠLIENKOVÝ POSTUP AUTOROV, FYZICKÝ MODEL), KTORÁ UMOŽNILA CELÝ NÁVRH RÝCHLO A ĽAHKO POCHOPIŤ. AKO SYMPATICKÉ SA JAVÍ UMIESTNENIE MÓLA VÝŠKOVO NADVÄZUJÚCEHO NA ÚROVEŇ SUSEDNEJ HRÁDZE, KTORÉ TVORÍ NOVÚ CHRBTICU CELÉHO AREÁLU. NADVÄZNOSŤ NA VEREJNÝ PRIESTOR HRÁDZE JE JASNÁ, UKONČENIE NA DRUHEJ STRANE NEVYUŽÍVA MOŽNOSŤ NAPOJENIA MIMO PLATENÝ AREÁL. AKO PROBLEMATICKÉ SA NAOPAK POROTE ZDALO ROZHODNUTIE ZVÄČŠIŤ BAZÉNOVÚ HALU TAK, ABY PONÚKALA VYHLIADKY DO VŠETKÝCH ŠTYROCH SVETOVÝCH STRÁN. ROZUMIEME SNAHE AUTOROV VYHNÚŤ SA NAZNAČENEJ DUALITE BAZÉN/ ZÁZEMIE, ALE DAŇ ZA TOTO ROZHODNUTIE JE ROZSIAHLY OBJEM, KTORÝ POROTE PRIPADÁ SVOJÍM ROZSAHOM NEADEKVÁTNY PRE TAKÉTO MIESTO.
 
BODOVÉ HODNOTENIE: 63 BODOV
 

3.CENA

 
NÁVRH Č. 7 
AUTORI NÁVRHU: ING. ARCH. JANA MORAVCOVÁ, JAN SKOČEK, MGA. PETRA KARLOVÁ, BC. IGOR MACHATA, KATEŘINA KULANOVÁ, BC. ANNA LOCHMANOVÁ, ALŽBETA KVASNIČKOVÁ. ÚČASTNÍK: NORMA ARCHITEKTI, S.R.O.
N07_SUTAZNITRA_P1 N07_SUTAZNITRA_P2 N07_SUTAZNITRA_P3
UMIESTŇUJE NA POZEMOK DVE LINEÁRNE HMOTY, KTORÉ SA PRETÍNAJÚ V PRAVOM UHLE.
Z DIAĽKY VIDITEĽNÉ VERTIKÁLNE LEŠENÁRSKE KONŠTRUKCIE VYTVÁRAJÚ ZAUJÍMAVÝ PRVOK, NAPRIEK TOMU SA POROTE ZDAL JEJ ROZSAH NEADEKVÁTNY. SNAHA VIZUÁLNE BLOKOVAŤ EXISTUJÚCI PENZIÓN OD ZVYŠKU AREÁLU PRIŠLO POROTE AŽ PRÍLIŠ RAZANTNÉ.
PO DLHEJ DISKUSII SA POROTA PRIKLONILA K NÁZORU, ŽE HLAVNÚ BUDOVU VNÚTORNÝCH BAZÉNOV A JEJ ZÁZEMIE JE VHODNEJŠIE SITUOVAŤ SKÔR DO SEVERNEJ ČASTI POZEMKU.  Z DÔVODU ORIENTÁCIE NA SVETOVÉ STRANY (TAK, ABY JUŽNÁ FASÁDA HLAVNEJ BAZÉNOVEJ HALY MOHLA BYŤ PRESLNENÁ A NETIENENÁ STROMAMI), TAK Z HĽADISKA ŠIRŠÍCH URBANISTICKÝCH SÚVISLOSTÍ A NADVÄZNOSTI NA FUNKČNE ROZMANITEJŠIU - ŽIVŠIU ČASŤ PARKU.
V TOMTO KONKRÉTNOM NÁVRHU SI UMIESTNENIE BUDOVY VYŽIADALO TIEŽ ROZSIAHLE ÚPRAVY VSTUPU NAD RÁMEC RIEŠENÉHO ÚZEMIA. TENTO ZÁSAH SA POROTE ZDAL VEĽKOSTNE A VÝZNAMOVO PREDIMENZOVANÝ, ROVNAKO AKO ROZSAH POBYTOVEJ ČASTI DRUHÉHO POSCHODIA HLAVNEJ BUDOVY.
POROTA NESMIERNE OCENILA VYSPELÚ A KULTIVOVANÚ FORMU PREZENTÁCIE, ROVNAKO TAK POCTIVO PRESKÚMANÉ ŠIRŠIE VZŤAHY A ICH ZOBRAZENIE. KLADNE BOLO HODNOTENÉ PREMIESTNENIE VONKAJŠÍCH VOLEJBALOVÝCH IHRÍSK DO ATRAKTÍVNEJŠIE POZÍCIE BLÍZKOSTI HLAVNÉHO VSTUPU.
POCHYBNOSTI NAOPAK VZBUDILO NEDOSTATOČNE PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ ZÁZEMIE BAZÉNOV.
 
3.CENA: 2.000 € 
BODOVÉ HODNOTENIE: 73 BODOV
 
NÁVRH Č. 8 
AUTORI NÁVRHU: ING. ARCH. SZILÁRD FÓNOD. ÚČASTNÍK: AR.COM ARCHITECTURE, S.R.O.
N08_SUTAZNITRA_P1 ArchiCAD N08_SUTAZNITRA_P3
BODOVÉ HODNOTENIE: 50 BODOV
 
NÁVRH Č. 9 
AUTORI NÁVRHU: ING. ARCH. BERTA DOBEŠOVÁ, MGR. ART. JANA DUSEMUND, ING. RICHARD SCHLESINGER, ING. ARCH. EMANUEL ZATLUKAJ. ÚČASTNÍK: AKAD .ARCH. MARIAN STRIEŽENEC MS – DESIGN
 SITUACIA copy SITUACIA copy SITUACIA copy
BODOVÉ HODNOTENIE: 50 BODOV

2.CENA

NÁVRH Č. 10
AUTORI NÁVRHU: MICHAL JANÁK, MARTIN JANČOK. ÚČASTNÍK: PLURAL S. R. O.
 /Users/michaljanak/Dropbox/PROJECTS/160429_sutaz_letne kupalisko sihot_nitra/01_navrh/_DWG/160712_LAYOUT_M.dwg /Users/michaljanak/Dropbox/PROJECTS/160429_sutaz_letne kupalisko sihot_nitra/01_navrh/_DWG/160712_LAYOUT_M.dwg /Users/michaljanak/Dropbox/PROJECTS/160429_sutaz_letne kupalisko sihot_nitra/01_navrh/_DWG/160712_LAYOUT_M.dwg
IDEA URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉHO KONCEPTU JE ČISTÁ A JASNÁ. NAVRHNUTÍM JEDNEJ HMOTY A PERGOLY KOLONÁD SA VYTVORILI IDENTICKÉ PRIESTORY CHARAKTERISTICKÉ PRE SVET KÚPALÍSK. DOPLNENIE ZÁKLADNÉHO KONCEPTU PO OBVODE SPREVÁDZAJÚCIMI FUNKCIAMI JE PRIRODZENÉ A LOGICKÉ. ICH MIERA, AKO I MIERA PERGOL PODČIARKUJÚ VZNIKNUTÚ ATMOSFÉRU JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV AREÁLU. PREVÁDZKA JE LOGICKÁ A INŠPIRATÍVNA. ZA KONTRAPRODUKTÍVNE JE POVAŽOVANÁ VÝŠKA HMOTY BAZÉNOVEJ HALY. TÁTO VÝŠKA V EXTERIÉRY PRINÁŠA PRÍLIŠNÚ MONUMENTALITU STAVBY V PRÍPADE KÚPALISKA NEADEKVÁTNE. ROVNAKO TÁTO VÝŠKA V INTERIÉRY PRI V PODSTATE TROCH PLNÝCH STENÁCH A STRECHE NEEVOKUJÚ ATMOSFÉRU KÚPALISKA.
 
2.CENA: 3.000 € 
BODOVÉ HODNOTENIE: 88 BODOV
 

odmena

NÁVRH Č. 11
AUTORI NÁVRHU: MARIE ELIÁŠOVÁ, MICHAELA BALAJOVÁ. ÚČASTNÍK: ING.ARCH. MIROSLAVA GULBISOVÁ
N11_SUTAZNITRA_P1N11_SUTAZNITRA_P2 N11_SUTAZNITRA_P3
Autorský tím osadil na pozemok 2 hmoty – jednu celoročnú, druhú letnú – s možnosťou odelenia vstupov.
Hmota celoročnej budovy je umiestnená v mieste súčasného objektu šatní a obsluhy areálu.
Urbanisticky tak vznikol veľmi sympaticky zovretý priestor nasmerovaný k rieke v smere východ /západ. Slabá optická priepustnosť letného objektu vytvára vnemový tieň tým sa veľká časť územia / športové plochy dostáva do akoby vonkajšej oddelenej hrany areálu. Jednoznačná architektonická akcentácia celoročného objemu je v rozpore s dvoma vstupmi a v pomerne  nešťastným osadením reštaurácie, ktorá je v návrhu síce spojená s hrádzou a riekou / k nim je aj orientovaná / , ale zároveň akoby nepatrila k areálu kúpaliska – dostáva sa mimo ohniska diania.  Tento fakt, podporuje aj jej umiestnenie na úroveň 2.np, nehovoriac o jej slabšej možnosti celoročného využívania, nakoľko je na opačnej strane parkovacích možností.  Celkovo projekt pôsobí veľmi kultivovane, jeho štylizácia je vyrovnaná vytvára veľmi osobitý charakter návrhu.
 
CENA: 500 €
BODOVÉ HODNOTENIE: 65 bodov

 

NÁVRH Č. 12
AUTORI NÁVRHU: ING. ARCH. STANISLAV ŠUTVAJ, BC. MILOŠ DIEŽKA, BC. VOJTECH DEMEŠ, BC. MILAN KUPČO. ÚČASTNÍK: ING. ARCH. STANISLAV ŠUTVAJ
  PrintPoster2-3_8_28Print
KONCEPCIA ROZLOŽENIA JEDNOTLIVÝCH FUNKCIÍ DO SAMOSTATNÝCH HMÔT SPÁJANÝCH SPOJOVACÍMI KRČKAMI – CHODBAMI SA JAVÍ AKO NIE DOBRÝ SPÔSOB RIEŠENIA. URBÁNNE VYTVÁRA SAMOSTATNÉ PRIESTORY (PRED A ZA OBJEKTAMI) ČO JE NA ÚKOR JEDNOZNAČNOSTI A PREHĽADNOSTI AREÁLU A ZÁROVEŇ UBERÁ Z JEHO VEĽKORYSOSTI. ZVOLENÝ URBANISTICKÝ KONCEPT NÁSLEDNE KOMPLIKUJE, PREDLŽUJE PREVÁDZKOVÉ VZŤAHY, VYTVÁRA MNOŽSTVO FASÁD A NÁSLEDNE VPLÝVA NA EKONOMIKU STAVBY A PREVÁDZKY.
 
BODOVÉ HODNOTENIE: 63 BODOv